ผู้เชี่ยวชาญThis is a featured page


ผู้เชี่ยวชาญ - ครูลำดวน
นายฟุ้ง เหล่าชัย
ศน. ชำนาญการพิเศษ
สพท.นครสวรรค์ เขต 1
โทร. 12call 0819720483
ประสบการณ์ ผลงานวิจัย ศึกษานิเทศก์ สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอตากฟ้า 2525 - 2528 ศึกษานิเทศก์ สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอพยุหะคีรี 2528 - 2543 ศึกษานิเทศก์ สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอเมืองนครสวรรค์ 2543 -2546 ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์ เขต 1 ปี 2546 ถึงปัจจุบัน การศึกษารูปแบบการนิเทศการศึกษากลุ่มทักษะคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2546 โรงเรียนในสังกัด สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครสวรรค์

. การประเมินโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา โรงเรียนในสังกัดสำนักงาน การประถมศึกษาอำเภอพยุหะคีรี ปีการศึกษา 2537 3. การประเมินโครงการปฏิรูปการเรียนตามแนวทางกระทรวงศึกษาธิการ ปีการศึกษา 2540 4. รายงานการวิจัยการพัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์ เขต 1 สู่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในฝัน ปี 2547 – ปี 2549 5. รายงานการวิจัยการพัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สู่ความเป็นเลิศ (Center of Excellence) ปี 2550 (รูปแบบทีมงาน) 6. รายงานผลการประเมินโครงการนิเทศติดตามกำกับการพัฒนา โรงเรียนในโครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน ปีการศึกษา 2548 7. รายงานผลการวิจัยศักยภาพของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาโรงเรียนในโครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน ปีการศึกษา 2544 8. รายงานผลการทดลองการหาประสิทธิภาพนวัตกรรมประเภท CAI ในรูปแบบสังเคราะห์การวิจัย จำนวน 27 เรื่อง ปีการศึกษา 2550 (ทีมงาน) 9. รายงานผลการใช้นวัตกรรมต้นแบบ จำนวน 61 เรื่องในรูปการการสังเคราะห์การวิจัย ปีการศึกษา 2550 (ทีมงาน)
ผู้เชี่ยวชาญ - ครูลำดวน
นางสมพร ไชยสาร
ครูขำนาญการพิเศษ (สปช.)
โรงเรียนบ้านหัวเสลา
สพท.กำแพงเพชร เขต 2
โทร 12call 0864206349
ผลงานวิชาการ 1. ชื่อ (ผลงาน) แผนการสอนกลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต ใช้ประกอบการสอนกลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิ ปีที่ผลิต พ.ศ. 2542. 2. ชื่อ (ผลงาน) ชุดเอกสารประกอบการเรียนกลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต ใช้ประกอบการสอนกลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3 จำนวน 18 เล่ม รวม 611 หน้า ปีที่ผลิต พ.ศ. 2542 3. ชื่อ (ผลงาน) รายงานการใช้แผนการสอนและเอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 182 หน้า ปีที่ผลิต พ.ศ. 2543


ผู้เชี่ยวชาญ - ครูลำดวน
นางวันเพ็ญ จันทร์จิตตะวิริยะ
ศน. ชำนาญการ (วัดผลประเมินผล)
สพท.นครสวรรค์ เขต 1
โทร 12call 0872049216
ประสบการณ์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอขาณุวรลักษบุรี ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชร เขต 2 ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์ เขต 1
ผลงานวิจัย โครงการการพัฒนาระบบการจัดการศึกษาปฐมวัยและทดลอง รูปแบบการอบรมพัฒนาครูปฐมวัยและผู้บริหารโรงเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์ เขต 1 สนับสนุนโครงการโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ภายใต้การดูแลของมูลนิธิสถาบันวิจัย และพัฒนาการเรียนรู้ (มสวร.) ระหว่างปี 2550 - 2551
ผู้เชี่ยวชาญ - ครูลำดวน
นางดวงใจ อ่วนมิน
ครูชำนาญการพิเศษ (คอมพิวเตอร์)
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
สพท.สุพรรณบุรี เขต 1
โทร Dtac – 0870770862
สถานภาพครอบครัว

ระสบการณ์ ในการทำงาน


รางวัลเกียรติยศ ที่ได้รับ ผลงานด้าน การเรียนการสอน
คู่สมรส นายประทวน อวนมิน รับราชการครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี บุตร 2 คน เริ่มรับราชการวันที่ 11 มิถุนายน 2537 โรงเรียนบ้านตอง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงรายปัจจุบันรับราชการครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสุพรรณภูมิ จังหวัดสุพรรณบุรี * รางวัลเหรียญทอง หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ของครุสภา * รางวัลครูผู้ผลิตสื่อดีเด่น * รางวัลเข็มเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ เป็นผู้ทำประโยชน์แก่ประชาชน และจังหวัดสุพรรณบุรี จากผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี * รางวัลผู้ฝึกสอนกีฬายิมนาสติกหญิงยอดเยี่ยมของจังหวัดสุพรรณบุร *ครูต้นแบบการปฎิรูปกระบวนการเรียนรู้(Teacher Award) สาขาคอมพิวเตอร์ ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน * รางวัลครูผู้สอนชนะเลิศการแข่งขัน ระดับ เหรียญทอง กิจกรรมการสร้างชิ้นงานด้วยโปรแกรม Power Point งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี 2551 ระดับภาคกลางและ ภาคตะวันออก รางวัลครูผู้สอนชนะเลิศการแข่งขัน ระดับ เหรียญทอง กิจกรรมการสร้างชิ้นงานด้วยโปรแกรม Animation Contest งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี 2551 ระดับภาคกลางและ ภาคตะวันออก *ครูผู้ผลิตสื่อต้นแบบ ชุดสื่อประสม “เรียนอย่างมีความสุข สนุกกับคอมพิวเตอร์ * เอกสารประกอบการเรียน A ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ A โปรแกรมการพิมพ์สัมผัส A โปรแกรม windows A โปรแกรม Microsoft Word A โปรแกรม Microsoft Excel A คอมพิวเตอร์เพื่อการใช้งานในชีวิตประจำวัน 7 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน A CD – ROM เรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ A CD – ROM เรื่องโปรแกรมการพิมพ์สัมผัส A CD – ROM เรื่องโปรแกรม windows
ผู้เชี่ยวชาญ - ครูลำดวน
นางฉวีวรรณ ดาวเรือง
ครูชำนาญการพิเศษ (งานบ้าน)
โรงเรียนขาณุวิทยา
สพท.กำแพงเพชร เขต 2 12 หมู่ 2 ตำบลแสนตอ อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร 62130
12call 0819628127
ประสบการณ์
/ ส่งผลงานครูชำนาญการพิเศษ ประเภทเอกสารประกอบการเรียนวิชาช่างถนอมอาหาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่
/ ได้ส่งนักเรียนเข้าแข่งขันทำน้ำพริกกะปิ งานศิลปหัตถกรรมภาคเหนือ ชนะเลิศได้อันดับ 1 ในปี พ.ศ. 2550
/ ได้ส่งงานส่งเสริมสุขภาพ ได้รับรางวัลโรงเรียนส่งเส สุขภาพระดับทอง / ได้จัดตั้งชมรม อย.น้อย และได้นำนักเรียนชมรม อย. น้อย เข้าแข่งขันการนำเสนอผลงาน อย.น้อย ที่จังหวัดนครสวรรค์ ได้รับรางวัลชมเชย / ได้จัดให้แม่ค้าในโรงอาหารไปตรวจสุขภาพ ปีละ 1 ครั้ง ที่โรงพยาบาลขาณุวรลักษบุรี อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร / จัดการอบรมแม่ค้าให้ความรู้ทางด้านโภชนาการ สุขาภิบาล การซื้ออาหาร การเตรียมอาหาร ความสะอาดของภาชนะ ใส่อาหาร ความสะอาดของผู้ประกอบการ ได้มีการจัด ปีละ 1 ครั้งโดยจัดร่วมกับโรงพยาบาลขาณุวรลักษบุรี 8 ได้รับรางวัลงานวิจัยในชั้นเรียนครุสภาดีเด่น


No user avatar
krulamduan
Latest page update: made by krulamduan , Oct 2 2009, 5:48 AM EDT (about this update About This Update krulamduan Edited by krulamduan

2 words added
1 word deleted

view changes

- complete history)
Keyword tags: None
More Info: links to this page
There are no threads for this page.  Be the first to start a new thread.